Vernieuwen
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Heike Amlow zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Heike Amlow worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Heike Amlow worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Heike Amlow ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Heike Amlow zijn vrijblijvend en Heike Amlow behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Heike Amlow. Heike Amlow is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Heike Amlow dit mee binnen tien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Afkoelingsperiode
Koper heeft gedurende viertien (14) werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen en het product op zijn kosten aan te retourneren.
Retourzendingen dienen altijd eerst te worden gemeld via heike.amlow@gmail.com.
Na ontvangst krijgt u binnen viertien (14) dagen het volledige aankoopbedrag teruggestort. De kosten van de verzending en de retourzending zijn wel voor uw eigen rekening.
Bij een retourzending geldt altijd dat het product compleet dient te zijn en in oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking is. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. Het risico van het retour zenden is voor rekening van de klant.
E-dienstverlening staat hiervan vrij en kan niet geretourneerd worden

Artikel 4. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
Heike Amlow biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

Vooruitbetaling: U kunt vooruitbetalen.
Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Heike Amlow binnen is.

Betaling via Paypal: welkom.engelmediumshop@gmail.com
Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Heike Amlow binnen is.

Betaling via Ideal
Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Heike Amlow binnen is.

Artikel 5. Levering
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Producten die u via Heike Amlow heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) dagen worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele onbeschadigde verpakking verkeert. De kosten van de verzending en de
retourzending zijn voor uw eigen rekening.
E-dienstverlening staat hiervan vrij en kan niet geretourneerd worden

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Heike Amlow verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Heike Amlow geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient u Heike Amlow daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met welkom.engelmediumshop@gmail.com.

Artikel 9. Klachten procedure
Indien u een klacht heeft over door ons geleverde artikelen en/of diensten dan horen wij dat graag van u.
Heike Amlow streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om uw klacht op te lossen. U kunt uw klacht melden bij heike.amlow@gmail.com.

U krijgt meestal binnen één werkdag een antwoord maar uiterlijk binnen tien (14) dagen.

Artikel 10. Niet goed, geld terug
Wij behouden ons wijzigingen in modellen, kleuren, samenstelling en prijs voor. Mocht u de door u bestelde goederen vanwege zulks een wijziging niet meer willen hebben, dan heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en de product(en) binnen vierteen(14) dagen aan ons retour te sturen. In dit geval dient het artikel, onbeschadigd, ongebruikt en inclusief alle bijgeleverde bescheiden zoals gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen e.d., in de originele verpakking aan ons geretourneerd te worden.
De kosten van de verzending en de retourzending zijn voor uw eigen rekening.
E-dienstverlening staat hiervan vrij en kan niet geretourneerd worden

Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Heike Amlow, dan wel tussen Heike Amlow, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Heike Amlow, is Heike Amlow niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Heike Amlow.

Artikel 12. Persoonsgegevens
Heike Amlow houdt zich aan de Wet Persoonregistratie.
De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Heike Amlow respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Heike Amlow, tenzij de klant door Heike Amlow in gebreke is gesteld.

Artikel 13. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Heike Amlow ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Heike Amlow gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Heike Amlow kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komt.

Artikel 14. Diversen
Wanneer door Heike Amlow gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Heike Amlow deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Heike Amlow in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Heike Amlow vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Heike Amlow is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15 Bijzonderheden
Wapens zoals, zwaarden en athamé worden alleen geleverd aan personen boven
de 18 jaar. Legitimatie is om wettelijke redenen noodzakelijk.

Heike Amlow
Muschbergweg 8
5641BP Eindhoven
Tel: 0681049041
E-mail: heike.amlow@gmail.com
KVK nummer: 17164622
BTW nummer: NL001187228B56
Rekening: 86.13.29.511
IBAN SNS Bank: NL59 SNSB 0861 3295 11
BIC SNS Bank: SNSBNL2A
Paypal.com onder: welkom.engelmediumshop@gmail.com(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2006 - 2021 Heike Amlow | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel